Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Η Perfectum Aesthetics σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Perfectum Aesthetics κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται και σε πλήρη συμφωνία με όλη την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Perfectum Aesthetics δεν θα παρέχει πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη ρητή άδεια του επισκέπτη. Η Perfectum Aesthetic d.o.o. προσπαθεί να προστατεύσει τις πληροφορίες των επισκεπτών με τρόπο που να αποτρέπει την πρόσβαση σε τρίτους, αλλά δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πληροφορίες που μπορεί να φτάσουν σε τρίτους μέσω παράνομων διαύλων και επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα να ασκήσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια στο ακέραιο βαθμό του νόμου.

Αναθεωρήσεις του απορρήτου και της πολιτικής

Η Perfectum Aesthetic d.o.o. διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Perfectum Aesthetics, να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να αφαιρεί τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Ωστόσο, η Perfectum Aesthetics θα θεωρήσει τη συνεχιζόμενη χρήση των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών από εσάς μετά από μια τέτοια αναθεώρηση ως αποδοχή των αναθεωρημένων όρων. Όλες οι αναθεωρήσεις θα αναρτώνται στις Τοποθεσίες και θα ισχύουν για οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγεται κατά ή μετά την ημερομηνία ανάρτησης. Η Perfectum Aesthetics θα λάβει τις απαραίτητες συναινέσεις που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου, εάν επιδιώξει να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχει ληφθεί η συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 9 Μαρτίου 2021.

This site uses cookies. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.